Säännöt

Säännöt

Tanssiklubi Starin säännöt löytyvät täältä myös pdf-formaatissa.

1.NIMI
Yhdistyksen nimi on Tanssiklubi Star ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistys on perustettu vuonna 1968, ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä klubi. Klubin kieli on suomi.

2.TARKOITUS
Klubin tarkoituksena on edistää tanssiliikuntaa ja tanssiurheilua toiminta- alueellaan siten, että sen jäsenistölle tarjotaan mahdollisuus harrastaa tanssia tarpeittensa ja edellytystensä mukaisesti, kasvattaen ja ylläpitäen kehollista ja henkistä vireyttään.

3.TOIMINTATAVAT
Klubi toteuttaa tarkoitustaan – järjestämällä jäsenistölleen tanssiurheilun alkeis- ja jatkokursseja, tanssia kuntoilumuotona, tanssiurheiluvalmennusta sekä muuta samantapaista tanssiin liittyvää toimintaa – hankkimalla jäsenistölleen mahdollisimman asianmukaisia harjoitustiloja, kalustoa sekä välineistöä sekä asianmukaista koulutusta ja valmennusta.

Toimintansa tukemiseksi klubi – kantaa valmennusryhmien mukaan porrastetun liittymis-, jäsen- ja kausimaksun – voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja – voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä – voi harjoittaa sellaista toimintaa, joka liittyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

4. KESKUSJÄRJESTÖ
Klubi kuuluu syyskokouksessa vähintään 3/4 enemmistön määräämään kotimaiseen, aatteellisen toiminta-alueensa mukaiseen keskusjärjestöön. Klubi noudattaa valitsemansa keskusjärjestön sääntöjä. Klubi voi kuulua muihinkin sen toimintaa hyödyttäviin koti- tai ulkomaisiin järjestöihin,
joihin liittymisestä on päätetty samalla tavalla.

5. JÄSENET
Klubin varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenen on liittyessään maksettava klubin liittymis- ja jäsenmaksu. Kunniajäseniksi voi klubin kokous kutsua sen hallituksen esittämän ansioituneen ja arvostetun henkilön. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan klubin kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on toiminut klubin puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä erityisen ansiokkaasti. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus klubin kokouksissa, mikäli hän on suorittanut erääntyneen jäsenmaksunsa. Kannatusjäseneksi voi klubin hallitus hyväksyä juridisen henkilön, joka suorittaa kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on klubin kokouksissa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Mikäli klubin varsinainen jäsen julistautuu ammattilaiseksi, siirtyy ko. jäsen kannatusjäseneksi, mikäli keskusjärjestön säännöt niin vaativat.

Klubi pitää lain mukaista jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteriin merkittyjä tietoja ei saa luovuttaa viranomaisia ja keskusjärjestöä lukuunottamatta ulkopuolisille. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6. JÄSENEN EROAMINEN
Jäsenen katsotaan eronneen klubista, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan 60 päivän kuluessa jäsenmaksun eräpäivästä. Jäsen, joka itse haluaa erota klubista, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen
klubin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittakoon asian klubin kokouksessa asian merkitsemiseksi pöytäkirjaan. Eron katsotaan syntyneen heti, kun ilmoitus on vastaanotettu. Asia on käsiteltävä seuraavassa hallituksen kokouksessa, ja selvitettävä samalla kaikki eroavalle mahdollisesti jätettävät velvoitteet. Sellaisista on ilmoitettava viipymättä keskusjärjestölle.

7. JÄSENEN EROTTAMINEN
Klubin hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii tahallisesti klubin sääntöjen vastaisesti tai toiminnallaan vahingoittaa klubia, käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai ryhtyy rikollisille elämäntavoille. Erotetulla on oikeus vedota klubin seuraavaan kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle 30 päivän kuluessa, saatuaan tiedon erottamispäätöksestä.

8. MAKSUJEN TAKAISIN VAATIMINEN
Eronneeksi katsotulla, eronneella ja erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin klubille suorittamiaan maksuja.

9. MAKSUVAPAUTUKSET
Klubin hallituksella on oikeus vapauttaa varsinainen jäsen maksuistaan joko osittain tai kokonaan sairauden, äitiysloman, asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi.

10. VARSINAISET KOKOUKSET
Klubi pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous on helmi- tai maaliskuussa ja syyskokous loka- tai marraskuussa. Klubin hallitus määrää paikan ja ajankohdan. Kutsu klubin varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä kirjallisena jokaiselle jäsenelle tai julkaistava syyskokouksen määräämässä lehdessä vähintään 20 päivää ennen kokousta.

11. VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Kevätkokouksessa:
1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokousvirkailijat:
– puheenjohtaja, joka voi halutessaan kutsua sihteerin
– kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
– ääntenlaskijat.
3. Merkitään paikalla olijat ja äänioikeutetut jäsenet.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai näiden sääntöjen 12 § mukaisesti vireille pannut asiat.
8. Päätetään kokous.

Syyskokouksessa käsitellään samat kohdat kuin kevätkokouksen 1–4 sekä lisäksi:
5. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden
– toimintasuunnitelma
– liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä päätetään toimihenkilöiden palkkauksesta
– talousarvio tai -suunnitelma
– jäsenyys koti- ja ulkomaisissa yhteisöissä
– kokousten koollekutsumistapa.
6. Valitaan vastuukelpoisten henkilöiden keskuudesta kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös klubin puheenjohtajaksi.
7. Valitaan samoin perustein kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle, sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, joiden ehdottamiseen valitulla jäsenellä on ensisijainen oikeus.
8. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joiden toimikausi on seuraavaan tilinpäätöskokoukseen asti.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai 12 § mukaisesti esille tuodut asiat.
10. Päätetään kokous.

12. YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Klubin ylimääräinen kokous pidetään hallituksen niin päättäessä, tai mikäli vähintään 1/10 kaikista äänioikeutetuista sitä kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle vähintään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus siitä on hallituksen tietoon saatettu. Kutsussa ylimääräiseen kokoukseen on mainittava syy koollekutsumiseen. Asioista, jotka jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on annettava kirjallinen esitys klubin hallitukselle viimeistään 25 päivään ennen kokouksen ajankohtaa.

13. PÖYTÄKIRJAT
Klubin kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava pöytäkirja. Klubin kokousten pöytäkirjat hyväksyvät kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat; hallituksen tai toimikuntien pöytäkirjat tarkastetaan ao. elimen kokouksissa. Pöytäkirjat on tilintarkastajan sitä vaatiessa esitettävä viipymättä.

14. ÄÄNESTYSMENETTELY
Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestystuloksen ollessa henkilövaaleissa tasan ratkaisee arpa, ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni. Suljettua äänestystapaa käytetään henkilövaaleissa jo yhdenkin äänioikeutetun sitä esittäessä; muissa asioissa
käytetään avointa äänestystapaa, ellei kokouksen enemmistö muuta vaadi.

15. HALLITUS
Klubia johtaa sen syyskokouksen valitsema hallitus, joka vastaa ja huolehtii sen taloudesta, omaisuudesta ja toiminnasta. Hallitukseen kuuluvat kahdeksi toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Puolet hallituksen varsinaisista
jäsenistä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla valituista eroaa arvalla puolet, ja seuraavina vuosina kukin vuoronsa mukaisesti.

Kesken toimikautta esteelliseksi tulleen jäsenen sijaan astuu hänen henkilökohtainen varajäsenensä kuluvan toimikauden loppuun asti. Jos puheenjohtajaksi valitaan hallituksen jäsen, jolla on toimikautta jäljellä, hänen tilalleen hallituksen jäseneksi tulevalle henkilölle valitaan varajäsen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat paikalla. Hallitus jakaa sille kuuluvat tehtävät järjestäytymis-kokouksessaan. Hallitus nimeää keskuudestaan
varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan, ja lisäksi valitsee muut toimihenkilöt sekä klubin edustajat keskusjärjestöissä yms.

16. TOIMINTA- JA TILIVUOSI
Klubin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tehtävänä on toimittaa tilinpäätökset tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta, ja tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa tiedoksi hallitukselle vähintään 7 vuorokautta ennen kevätkokousta.

17. NIMEN KIRJOITUS
Klubin nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi erikseen jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän henkilön kanssa.

18. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää klubin kokous. Päätös tulee voimaan, kun vähintään 3/4 äänioikeutetuista osallistujista sitä kannattaa. Kokouskutsussa on oltava maininta sääntömuutosesityksestä.

19. KLUBIN PURKAMINEN
Klubin purkamisesta päättää klubin kokous. Päätös tulee voimaan, kun vähintään 3/4 äänioikeutetuista osallistujista sitä kannattaa. Kokouskutsussa on oltava maininta klubin purkamisesta. Purkamista koskevassa kokouksessa on myös päätettävä, mille yleishyödylliselle
oikeuskelpoiselle yhteisölle klubin mahdollinen jäämistö on siirrettävä.

20. MUUT ASIAT

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com