Toimintamalli

1 Tanssiklubi Star ry

Tanssiklubi Star ry on vuonna 1968 perustettu tanssiurheiluseura, jonka kotipaikka on Helsinki.

Star tarjoaa pääkaupunkiseudulla eri-ikäisille ja -kuntoisille tanssista kiinnostuneille mahdollisuuden harrastaa tanssia eri muodoissa. Seura järjestää kursseja, valmennustoimintaa ja leirejä eri ikäluokille ja taitotasoille. Seuran järjestämiin valmennuksiin, kursseihin ja leireihin voivat osallistua myös muiden seurojen jäsenet.

Starilla on vuokrattuna oma salia Helsingin Konalassa. Tarvittaessa seura järjestää kursseja ja valmennuksia myös opetusviraston iltakäyttöön myöntämissä tiloissa, helsinkiläisten koulujen liikuntasaleissa. Tarvittaessa seura vuokraa myös muita tiloja kursseja ja leirejä varten.

Tanssiklubi Starin edustusparit ovat aina edustaneet maamme kärkikastia kaikissa ikäluokissa. Parhaimmillaan 1970-luvulla noin puolet kilpailuihin osallistuneista pareista oli Starilaisia.

Toiminnan piiriin kuuluvat kilpatanssin (vakio- ja latinalaisamerikkalaiset tanssit) lisäksi myös Latino Show, argentiinalainen tango sekä salsa.

Kilpatanssissa alkeiskursseja järjestetään erikseen junioreille ja nuorille sekä aikuisille. Aikuisille järjestetään myös jatkokursseja sekä eri taitotasojen harrastusryhmiä. Juniorit ja nuoret siirtyvät alkeiskurssin jälkeen kilparyhmään, mutta heillä ei ole kilpailuvelvoitetta, vaikka osallistuvatkin kilpavalmennukseen. Aikuisten kilpavalmennusryhmiin osallistuvilla tanssijoilla on periaatteessa kilpailuvelvoite tai ainakin aikomus ryhtyä kilpailemaan. Toki harkinta-aika voi olla pidempikin varsinkin E-D tasonryhmissä, joissa vielä mietitään oman harrastamisen intensiteettiä.

Seuran kaikki opetus- ja harjoitustilaisuudet ovat päihteettömiä ja savuttomia.

1.1 Tanssiklubi Star ry:n organisaatio

Tanssiklubi Star ry:n hallitus johtaa seuran päivittäistä toimintaa. Seuran hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi neljästä kuuteen muuta henkilöä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on aina puolet erovuoroisia ts. jokaisessa syyskokouksessa valitaan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet.

Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa jaetaan vastuualueet hallituksen jäsenille. Tehtävät ovat melko vakiintuneita, mutta voivat elää aina kulloisen tilanteen ja seuran toiminnan painopistealueiden mukaan. Kaikki hallituksen jäsenet tekevät työtä vapaaehtoisesti oman päivätyönsä ohessa perhevelvoitteidensa ja tanssiharrastuksensa lisäksi. Siksi emme voi odottaa ammattimaista tehokkuutta, vaan yhdessä tehtäviä jakaen, kukin osansa kantaen pyrimme parhaaseen mahdolliseen tulokseen.

2 Visio

Tanssiklubi Starin visio on olla maamme eturivin tanssiseurojen joukossa ja tarjota opetusta sekä harrastusmahdollisuus kaikille paritanssista kiinnostuneille, ikään ja taitotasoon katsomatta. Nuorisotoiminnalla on oma erityinen sijansa tässä visiossa.

Visiota seura pyrkii toteuttamaan seuraavin keinoin:

  • Tarjoamme korkealaatuista opetusta kaikille tanssiurheilusta kiinnostuneille
  • Tarjoamme harjoittelupuitteet kaikille kiinnostuneille vasta-alkajista huippu-urheilijoihin
  • Seuran toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista
  • Olemme tavoitettavissa ja helposti lähestyttäviä
  • Huolehdimme valmennuksen ja ohjauksen laadusta, ryhmien toiminnan suunnitelmallisuudesta, tavoitteellisuudesta sekä tasapuolisuudesta. Vaalimme hyviä käytöstapoja ja eettisiä arvoja niin harrastajien, ohjaajien, huoltajien kuin toimihenkilöidenkin toiminnassa

3 Seuran eettiset linjaukset

  • Seura tarjoaa kaikille jäsenilleen puitteet harrastamiseen ja kilpailemiseen kunkin omien tavoitteiden ja kykyjen mukaan.
  • Seuramme toiminta on päihteetöntä, terveellisiä elämäntapoja edistävää ja hyviä käytöstapoja korostavaa.
  • Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita kaikessa seuran toiminnassa.

Seuran eettiset linjaukset koskevat kaikkia seuran jäseniä, niin aikuisia, lapsia kuin nuorisoa.

4 Seuratoiminnan päätavoitteet

4.1 Urheilulliset tavoitteet

Kilpatanssissa Starin tavoitteena on tarjota koko urapolku, jota seuraamalla on mahdollista kehittyä tanssijana aloittelijasta lajin huipulle. Säännöllisellä ja laajalla alkeisryhmätoiminnalla mahdollistetaan uusien harrastajien tuleminen lajin piiriin ja seuran jäseniksi. Kaikille uusille jäsenille annetaan mahdollisuus kehittyä oman kiinnostuksen ja kykyjen tahtiin, joko kilpailijoina tai kuntotanssijoina. Seura pyrkii siihen, että kaikille jäsenille on tarjolla oman taitotason ja tavoitteiden mukaista ohjausta.

4.2 Tavoitteet kuntoliikunnassa

Kuntoliikunnan puolella seuran tavoitteena on tarjota harrastajille puitteet fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantamiseen. Tanssiharjoitusten yhteydessä keskitytään myös kehonhuollollisiin asioihin. Seuratoiminnan yhteisöllisyys ja toimintaan osallistumismahdollisuus ovat välineitä henkisen hyvinvoinnin parantamiseen.

4.3 Viihtyminen ja turvallisuus

Seuran tavoitteena on, että harjoitus- ja valmennustilaisuuksiin on hyvä tulla.

Seura pyrkii siihen, että harjoitussaleilla ja -tilaisuuksissa vallitsee reipas ja kannustava ilmapiiri ja että jokainen harrastaja kokee olevansa tervetullut joukkoon kokemuksesta tai taitotasosta riippumatta. Salisäännöissä korostetaan rauhallista ja muut harjoittelijat huomioon ottavaa käytöstä.

4.4 Taloudelliset tavoitteet

Seura pyrkii toiminnassaan talouden tasapainoon, voittoa emme tavoittele. Toiminnan tavoitteena on varmistaa, että voimme tarjota jäsenillemme hyvän ja turvallisen harjoitusympäristön sekä ensiluokkaista ohjausta myös pienemmille ryhmille.

4.5 Yhteiskunnallinen tavoite

Tavoitteemme on pitää nuoret poissa kaduilta tarjoamalla mielekästä ja innostavaa harrastustoimintaa miellyttävässä ja turvallisessa ympäristössä, hyvän ohjauksen tukemana.

4.6 Kasvatuksellinen tavoite

Seuran tavoitteena on kasvattaa itsetunnoltaan terveitä, muut huomioon ottavia nuoria, joista tulee vastuuntuntoisia aikuisia. Vaikka hyvät käytöstavat ovat kiinteä osa tanssiurheilua, niihin kiinnitetään erityistä huomiota niin valmennus- ja harjoitustilaisuuksissa kuin seuran muissakin tapahtumissa.

5 Tanssiklubi Star ry:n toiminta

Tanssiklubi Star ry:n kotipaikka on Helsinki. Starin toiminnan perustana ovat seuran omat säännöt, Suomen laki, yhdistyslaki, OK:n ja STU:n sekä aluejärjestöjen sääntöjen noudattaminen kaikessa toiminnassa.

Tanssiklubi Starissa on vuosien saatossa kehittynyt toimintamalleja, jotka eivät kuitenkaan ole säännöillä määrättyjä, vaan niitä sovelletaan kulloisen tilanteen mukaan.

5.1 Kurssit ja valmennusryhmät

Kursseja ja valmennusryhmiä perustetaan kulloisenkin tarpeen mukaan osallistujien taitotaso ja ikä huomioiden. Ryhmät pyritään pitämään sen kokoisina, että jokainen osallistuja saa riittävästi henkilökohtaista ohjausta sekä kokemusta ryhmävalmennukseen osallistumisesta.

5.2 Harjoittelu

Ennen kilpauraa parit harjoittelevat ohjatusti 1 – 2 kertaa viikossa. Kilpailevat parit harjoittelevat omien tavoitteidensa mukaisesti.

Juniori- ja nuorisoluokkien tanssijoille seura järjestää harjoituskauden aikana 2 ohjattua harjoituskertaa viikossa. Tämän lisäksi heillä on yksi yhteinen ohjattu vapaaharjoitus viikoittain. Ohjattu vapaaharjoitus on practise-tyyppinen harjoituskerta (ohjaaja soittaa musiikkia ja kertoo aiheen harjoitteluun), josta pyritään luomaan nuorten oma yhteinen hetki, jonka tärkein tarkoitus on luoda hyvää yhteishenkeä seuran kaikkien juniori- ja nuorisoluokkien tanssijoiden keskuuteen.

Aikuisille on tarjolla eritasoisia harjoitusryhmiä, kunkin parin tavoitteiden ja taitojen mukaan. Tanssin polku alkaa alkeis- tai peruskurssista, josta siirrytään jatkokurssille ja siitä eteenpäin joko kilpa- tai harrasteryhmiin. Harrasteryhmien tarkoituksena on lisätä ei-kilpailevien parien osaamista ilman kilpailemiseen tähtääviä harjoituksia. Harrasteryhmiä on E-tasosta alkaen.

Kilpaileville pareille seura tarjoaa valmennusta huippuluokan valmentajien johdolla vuoroviikoin latinalais- ja vakiotansseissa. Merkittävä osa kilpailemista ovat kuitenkin parien ottamat yksityistunnit eri valmentajilta. Niillä muokataan koreografioita ja täsmennetään tanssia.

Lisäksi tarjolla on tekniikkatunteja vakio- ja latinalaistansseissa. Vapaaharjoitusvuoroja on tarjolla ryhmätuntien ulkopuolella seuran omalla salilla sekä joillakin koulujen saleilla.

5.3 Luennot

Seura pyrkii järjestämään kilpauraa käynnistäville pareille ja lapsi-, juniori- tai nuorisoluokissa tanssivien parien vanhemmille luentotilaisuuksia lajin säännöistä, liittyen pukusääntöihin ja kuviorajoituksiin kiinnostuksen mukaan. Lisäksi seura pyrkii järjestämään erityisesti nuorille ja heidän vanhemmilleen luentoja ravitsemuksesta sekä kehonhuollosta kilpatanssin näkökulmasta.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi seura pyrkii järjestämään kilpaileville pareille valmennusta esiintymistaitoihin.

5.4 Kilpailutoiminta

Alkeis-/peruskurssilaisia rohkaistaan osallistumaan kauden lopulla F-katselmukseen. Seura järjestää F-katselmuksen joko yhdessä Helsingin Kilpatanssijaoksen kanssa, järjestämiensä kilpailujen yhteydessä tai erikseen sovitusti kunkin ryhmän kanssa.

F-katselmuksen läpäisseitä pareja kannustetaan osallistumaan lähiseudun kilpailuihin vähintään pari kertaa kaudessa. Erityisesti nuorten parien mukaan pyritään järjestämään kokeneempi kilpailija huoltajaksi, kunnes parin omista tukijoukoista (yleensä vanhemmat) löytyy riittävästi kokemusta huoltajana toimimiseen. Seura ei itse ylläpidä parikortistoa, vaan se tapahtuu Tanssiurheiluliiton järjestelmän avulla (Dance Core). Samassa järjestelmässä pidetään yllä myös tietoja parien kilpailulisensseistä.

5.5 Osallistumismaksut

Seura pyrkii tarjoamaan mahdollisimman laadukasta ohjausta edulliseen hintaan. Hinnat määräytyvät kausittain valmentajien tuntiveloituksen, harjoituskertojen ja salikulujen mukaan. Seuran kaikki jäsenet, kunniajäseniä lukuun ottamatta, maksavat vuosittain vahvistettavan jäsenmaksun.

5.6 Tiedotus

Tiedotustoiminta hoidetaan seuran www-sivujen ja sähköpostin sekä ryhmissä jaettavien tiedotteiden avulla. Lisäksi pyritään siihen, että seuran hallituksen edustaja kiertää kauden alkaessa aloittelevissa ryhmissä vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin.

5.7 Seuratoimijoiden rekrytointi

Seuran jäseniä kutsutaan mukaan seuran toimintaan hallituksen jäseniksi ja/tai toimikuntien jäseniksi sekä projektiluontoisiin tehtäviin. Jäsenten erityisosaamiset kartoitetaan tarpeen mukaan.

5.8 Seuratoimijoiden ja kilpailijoiden huomioiminen sekä kiittäminen

Seuratoimijoita kiitetään julkisesti sekä sähköpostitse aina suuremman ponnistuksen yhteydessä, kuten kilpailujen järjestämisen jälkeen. Seuralla on hallussaan kolme kiertopalkintoa, jotka jaetaan vuosittain parhaiten menestyneille pareille nuoriso-, yleisessä ja senioriluokassa. Erityisen ansioituneita seuratoimijoita seura kutsuu kunniajäsenikseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com